25.05.2015

REGULAMIN II BIEGU O ZDUNOWSKIEGO KAFLA

II BIEG O ZDUNOWSKIEGO KAFLA – REGULAMIN

1. CEL IMPREZY
Popularyzacja i rozpowszechnianie biegania oraz marszu Nordic Walking jako prostej formy aktywności ruchowej.
Upowszechnianie rekreacji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
Promocja zdrowego trybu życia i dbałości o zdrowie.
Promocja Gminy Zduny.

2. ORGANIZATOR
 Zdunowski Ośrodek Kultury
 Związek Miejsko-Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych w Zdunach

3. TERMIN, MIEJSCE ORAZ TRASA
 Bieg odbędzie się 13 czerwca 2015 roku (sobota), podczas obchodów Dni Zdun.
 Start i Meta: Stadion Miejski w Zdunach ul. Strzelecka
 Kategorie:
Biegi dzieci:
• rocznik 2010 i młodsi
• rocznik 2009 – 2008
• rocznik 2007 – 2006 dziewczęta
• rocznik 2007 – 2006chłopcy
• rocznik 2005 – 2004 dziewczęta
• rocznik 2005 – 2004 chłopcy
• rocznik 2003 – 2002 dziewczęta
• rocznik 2003 – 2002 chłopcy
• rocznik 2001 – 2000 dziewczęta
• rocznik 2001 – 2000 chłopcy
• rocznik 1999 dziewczęta
• rocznik 1999 chłopcy
Bieg główny na dystansie 5km
Marsz Nordic Walking 5 km
 Trasa: dukty leśne w okolicach stadionu, bieg przełajowy.
4. WARUNKI UCZESTNICTWA
 Do startu w biegu głównym zostaną dopuszczone osoby, które do dnia 13 czerwca 2015r. ukończą 16 lat, podpiszą oświadczenie, że startują na własną odpowiedzialność(zał.2) i odbiorą w biurze zawodów numer startowy. Osoby do lat 18 muszą mieć podpisaną zgodę prawnego opiekuna (zał.1).
 Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
 Uczestnicy biegu mają obowiązek stosowania się do poleceń funkcjonariuszy Straży Pożarnej, służb porządkowych oraz osób zabezpieczających trasę biegu.

6. ZGŁOSZENIA I OPŁATY

BIEGI DZIECI

 Brak zapisów do biegów przedszkolnych.
 Zgłoszenia do biegów szkolnych przyjmowane będą do dnia 10.06.2015r. na adres biegokafla@wp.pl . W zgłoszeniu należy wpisać: Imię i Nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia oraz kategorię biegu.
 W dniu zawodów 13.06.14r. w Biurze Zawodów najpóźniej 30 minut przed planowanym startem.
 Opiekunowie podczas zapisów dzieci biorących udział w biegach szkolnych będą zobowiązani okazać dokument potwierdzający wiek dziecka oraz pisemną zgodę prawnego opiekuna(zał.1) podczas rejestracji.
 Każdy z zawodników podczas biegu posiada ze sobą kartę startową z danymi osobowymi(zał.3), którą oddaje organizatorom na linii mety biegu. Brak lub nieoddanie kartki sędziemu oznacza niesklasyfikowanie zawodnika w biegu.
 Uczestników biegów szkolnych nie obowiązuje opłata startowa.

BIEG GŁÓWNY
 Zgłoszenia do biegu głównego można dokonać elektronicznie do dnia 10.06.2015r. na stronie https://plus-timing.pl/zgloszenia/bieg_o_zdunowskiego_kafla-2015
 Opłata startowa wynosi 10zł
 Za osobę zgłoszoną uważa się zawodnika, który wypełnił i przesłał formularz zgłoszeniowy, dokonał wpłaty i ma nadany numer startowy.
Lista zgłoszonych osób na stronie
http://plus-timing.pl/zgloszenia/bieg_o_zdunowskiego_kafla-2015/lista_startowa.php
 Wpisowe należy kierować na konto:
Zdunowski Ośrodek Kultury
Nr rachunku bankowego: 48 1020 2267 0000 4402 0004 2127 PKO BP
Rynek1, 63-760 Zduny
W tytule przelewu należy wpisać:
Imię i Nazwisko, rocznik, II Bieg o Zdunowskiego Kafla
 Limit zawodników do biegu wynosi 200 osób zgłoszonych i opłaconych. Osoby, które dokonały zgłoszenia a nie dokonały opłaty nie będą brane pod uwagę.
 Zgłoszenia będą przyjmowane w dniu biegu w Biurze Zawodów w przypadku, gdy nie zostanie wykorzystany limit zapisów uczestników biegu drogą elektroniczną. Biuro zawodów dla biegu głównego czynne będzie od godz. 12.00 do 14.00.
 Podczas weryfikacji zgłoszenia do biegu głównego wymagany będzie własnoręczny czytelny podpis zawodników wyrażający zgodę na udział w biegu na własną odpowiedzialność (zał.2) oraz okazanie zgody prawnego opiekuna w przypadku osób niepełnoletnich(zał.1).

MARSZ NORDIC WALKING
 Zgłoszenia do marszu Nordic Walking przyjmowane będą do dnia 12.06.2015r. na adres biegokafla@wp.pl. W zgłoszeniu należy wpisać: Imię i Nazwisko, miejsce zamieszkania oraz datę urodzenia.
 W dniu zawodów 13.06.14r. w Biurze Zawodów w godz. 12.00 – 14.00.
 Podczas weryfikacji zgłoszenia do marszu wymagany będzie własnoręczny czytelny podpis zawodników wyrażający zgodę na udział w marszu na własną odpowiedzialność (zał.2) oraz okazanie zgody prawnego opiekuna w przypadku osób niepełnoletnich(zał.1).
 Zawodników marszu nie obowiązuje opłata startowa.
7. SZATNIE
 Organizator nie zapewnia szatni.

9. NAGRODY.
 W biegach przedszkolnych medale oraz dyplomy dla wszystkich uczestników.
 W biegach szkolnych medale dla wszystkich uczestników oraz dyplomy i nagrody za miejsca 1-3 w kat. dziewcząt i chłopców.
Dyplomy oraz nagrody dla najlepszego uczestnika/uczestniczki z terenu Gminy Zduny w każdym z biegów.
 W biegu głównym:
• okolicznościowy medal dla każdego uczestnika, który ukończy bieg;
Medale dla pierwszych 150 osób, które ukończą bieg główny zostaną wręczone na mecie, pozostałe medale będą do odbiory w Zdunowskim Ośrodku Kultury lub dosłane pocztą (mieszkańcy spoza powiatu krotoszyńskiego) w ciągu 30 dni.
• okolicznościowe kafle oraz dyplomy:
– za I- III miejsce w kat. generalnej kobiet i mężczyzn,
– za I-III K 40 , M50 ( z wyłączeniem osób wyróżnionych w kat. generalnej),
– dla najstarszej uczestniczki oraz najstarszego uczestnika biegu,
– dla najszybszego zawodnika oraz zawodniczki z terenu Gminy Zduny.
 Nordic Walking:
– okolicznościowy kafel za najoryginalniejszy strój uczestnika marszu,
– okolicznościowy kafel dla najstarszej uczestniczki oraz najstarszego uczestnika marszu.
 Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych nagród, klasyfikacji i korekt w już ustalonych w zależności od pozyskanych środków.
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 W trakcie i po zakończeniu zawodów organizowane będzie impreza o charakterze kulturalnym i rozrywkowym – Dni Zdun.
 Biegi odbędą się bez względu na warunki pogodowe.
 Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu, a nieprzestrzeganie zasad określonych w niniejszym regulaminie może być powodem dyskwalifikacji zawodnika.
 Podczas trwania biegów wszyscy uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, sędziów i osób działających w imieniu organizatora.
 Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie zawodów. Organizator jest ubezpieczony wobec uczestników biegów dzieci. Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia uczestnikom w Biegu Głównym i marszu Nordic Walking.
 Numer startowy zawodnika winien być przypięty na klatce piersiowej pod rygorem dyskwalifikacji.
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty skradzione lub pozostawione podczas zawodów
 Organizator uznaje, że zgłaszający zapoznał się z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb organizacji, a także wyraża zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych dotyczących imprezy.
 Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Przekazanie Organizatorowi wypełnionego Oświadczenia oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu/Marszu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.
 Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.
 W razie pytań prosimy o kontakt: biegokafla@wp.pl , tel. 697 416 231, 600 937 835
Powrót